Có 1 kết quả:

fén yūn

1/1

fén yūn

phồn thể

Từ điển phổ thông

dày đặc, nhiều