Có 1 kết quả:

zhuó mò

1/1

zhuó mò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to describe (in writing, applying ink)