Có 1 kết quả:

zhuó chuáng

1/1

zhuó chuáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

implantation (e.g. of ovum in uterus)