Có 1 kết quả:

zhāo fǎ

1/1

zhāo fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) move in chess
(2) movement in martial arts