Có 1 kết quả:

zháo huǒ

1/1

zháo huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ignite
(2) to burn