Có 1 kết quả:

zhuó sè

1/1

zhuó sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to paint
(2) to apply color

Một số bài thơ có sử dụng