Có 1 kết quả:

zhuó zhuó shī bài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fail at every step of the way (idiom)