Có 1 kết quả:

zhuó zhuāng

1/1

zhuó zhuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dress
(2) dress
(3) clothes
(4) outfit