Có 1 kết quả:

zhuó lù

1/1

zhuó lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) landing
(2) touchdown
(3) to land
(4) to touch down