Có 1 kết quả:

gé bù

1/1

gé bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hemp cloth