Có 1 kết quả:

gě lǚ zi

1/1

gě lǚ zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) caraway
(2) Persian cumin (Carum carvi)