Có 1 kết quả:

gé téng

1/1

gé téng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tangle of vines
(2) fig. complications

Một số bài thơ có sử dụng