Có 1 kết quả:

pú táo qiú jūn cháng dú sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

staphylococcal enterotoxin