Có 1 kết quả:

hú lú bā

1/1

hú lú bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fenugreek leaves
(2) methi leaves