Có 1 kết quả:

zàng yù mái xiāng

1/1

zàng yù mái xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. burying jade and interring incense (idiom); funeral for a beautiful person