Có 1 kết quả:

zàng shēn

1/1

zàng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bury a corpse
(2) to be buried