Có 1 kết quả:

cōng yù

1/1

cōng yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) verdant
(2) lush green and full of life