Có 1 kết quả:

tíng lì

1/1

tíng lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây rau đay

Một số bài thơ có sử dụng