Có 1 kết quả:

hūn cài

1/1

hūn cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

non-vegetarian dish (including meat, fish, garlic, onion etc)