Có 1 kết quả:

hūn xīn

1/1

hūn xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

very pungent and spicy vegetable dishes (a common Buddhist term)