Có 1 kết quả:

méng mèi wú zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) benighted (idiom)
(2) ignorant