Có 1 kết quả:

méng hùn guò guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to get away with it
(2) to slip through
(3) to bluff one's way out
(4) Taiwan pr. [meng1 hun4 guo4 guan1]