Có 1 kết quả:

mēng mēng liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dawn
(2) the first glimmer of light