Có 1 kết quả:

suàn miáo chǎo ròu piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

stir-fried pork with garlic