Có 1 kết quả:

suàn róng

1/1

suàn róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) minced garlic
(2) garlic paste