Có 1 kết quả:

lì zhǐ

1/1

lì zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to approach
(2) to come close

Một số bài thơ có sử dụng