Có 1 kết quả:

zhēng fā

1/1

zhēng fā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to evaporate
(2) evaporation