Có 1 kết quả:

zhēng qì

1/1

zhēng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vapor
(2) steam