Có 1 kết quả:

zhēng qì chóng zhěng

1/1

Từ điển Trung-Anh

steam reforming (chemistry)