Có 1 kết quả:

zhēng qì

1/1

zhēng qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

steam