Có 1 kết quả:

zhēng qì yā lù jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

steamroller