Có 1 kết quả:

zhēng qì jī chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

steam locomotive