Có 1 kết quả:

zhēng qì jī

1/1

zhēng qì jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

steamer