Có 1 kết quả:

zhēng fā rè

1/1

zhēng fā rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

latent heat of evaporation