Có 1 kết quả:

zhēng gāo

1/1

zhēng gāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

steamed cake