Có 1 kết quả:

zhēng téng ㄓㄥ ㄊㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a vapor etc) to rise
(2) to hang in the air