Có 1 kết quả:

zhēng téng zuò yòng ㄓㄥ ㄊㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

transpiration