Có 1 kết quả:

zhēng guō

1/1

zhēng guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

steamer