Có 1 kết quả:

zhēng liú

1/1

zhēng liú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to distill
(2) distillation