Có 1 kết quả:

zhēng jiǎo

1/1

zhēng jiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steamed dumpling