Có 1 kết quả:

zhēng liú jiǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

distilling alcohol