Có 1 kết quả:

jí lí

1/1

jí lí

phồn thể

Từ điển phổ thông

cỏ tật lê (hoa vàng, quả có gai, dùng làm thuốc)