Có 1 kết quả:

xù yǎng

1/1

xù yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to raise (animals)