Có 2 kết quả:

Gài shì tài bǎogài shì tài bǎo

1/2

Từ điển Trung-Anh

Gestapo

Từ điển phổ thông

gestapo (cơ quan mật vụ của Đức quốc xã)