Có 1 kết quả:

suō yǔ hè

1/1

suō yǔ hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) demoiselle crane (Grus virgo)