Có 1 kết quả:

Lán dīng jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Blu-tack (brand)