Có 1 kết quả:

lán dà chì qú ㄌㄢˊ ㄉㄚˋ ㄔˋ ㄑㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grandala (Grandala coelicolor)