Có 1 kết quả:

lán tóu hóng wěi qú ㄌㄢˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˇ ㄑㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-capped redstart (Phoenicurus coeruleocephala)