Có 1 kết quả:

lán píng sǐ jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

blue screen of death