Có 1 kết quả:

lán zhěn bā sè dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-naped pitta (Hydrornis nipalensis)